Popis

 

ObrázokProgramovateľný logický automat (PLC) NLC-3 je kompaktný prístroj určený pre realizáciu riadiacich a regulačných funkcií v rôznych technológiach, strojoch alebo pre zber údajov.

NLC-3 obsahuje procesor, pamäť EEPROM a RAM, hodiny reálneho času, sériové rozhranie RS232 a max. dve rozhrania s protokolom CAN (CAN1-lokálne, CAN2-vzdialené). Napájanie je zo zdroja 24V DC. Zmenou osadenia dosiek plošných spojov je možné vytvoriť rôzne usporiadania vstupov/výstupov alebo zmenu komunikačných vlastností PLC.

Tvorba aplikačných programov pre automaty NLC-3 vychádza z osvedčeného programovacieho systému Horset s podstatne rozšírenými vlastnosťami. Z jednotlivých NLC-3 po spojení do komunikačnej siete CAN je možné vybudovať distribuované systémy riadenia pre rozsiahle technologické celky.

Elektronické obvody NLC-3 sú zabudované v plastovej štvordielnej skrinke z teplotne stabilného nehorľavého polykarbonátu. Automat sa upevňuje na 35mm DIN lištu.


Technické údaje
Napájanie
Napájanie
Príkon
24V±10% DC
max.250 mA
Technické prostriedky
Pamäť


Komunikácia

RTC, kalendár
Zálohovanie RAM
Watch-dog
EPROM 64kB
EEPROM 32kB
RAM 32,128kB
1 kanál RS232
2 kanály CAN do 1Mbit/s
áno
áno, Li batéria
100ms
Vstupy binárne
Počet max. 24, 24V DC
Vstupy analógové
Počet
Rozsah
max. 16
±5V, ±10V, ±20mA
Výstupy tranzistorové
Počet max. 24 , 24V 0.2A DC
Výstupy relé
Počet max. 24, 220V 5A
Výstupy analógové
Počet
Rozsah
max. 4
0-5V, 0-10V, ±5V, ±10V
Mechanické vlastnosti
Prevedenie
Rozmery
Hmotnosť
na DIN lištu 35mm
200 x 130 x 118 mm
900 g
Prevádzkové podmienky
Pracovná teplota
Krytie
0 ~ 50°C
IP 20
Pripojenie
Vstupy/Výstupy
CAN 1
CAN 2
RS232
66 skrutkových svoriek
vodiče do 2,5mm2
9 pin CANON
9 pin CANON


Programový systém HORSET

Vychádza z časti SFC (Sequential Function Chart) normy IEC1131-3. Program sa vytvára v grafickej podobe kreslením stavových diagramov a ich interaktívnym popisom na obrazovke PC. Diagram sa skladá zo stavov, ktorým sú priradené činnosti popísané vykonávanými inštrukciami z prechodov, ktorým sú priradené podmienky a z väzieb, ktoré spájajú stavy s prechodmi a prechody so stavmi.

Inštrukcie vykonávané v danom stave sa zapisujú vpravo a nadol od značky stavu, podobne ako logická podmienka prechodu do iného stavu je zapísaná vedľa je značky. Každý zo stavov môže mať definovaných viacero podmienok prechodu do iných stavov. V momente splnenia niektorej z nich proces prechádza do za ňou nasledujúceho stavu, vykoná v novom stave definované inštrukcie a testuje jeho podmienky prechodu do ďalšieho stavu.

Horset umožňuje paralelný beh viacerých riadiacich procesov. Každý proces môže vytvoriť ďalší paralelný proces. Dva alebo viacero procesov sa môžu spojiť do jedného procesu, alebo proces môže zrušiť vykonávanie iného procesu. Stavy aktívnych paralelných procesov sú spracovávané postupne. V jednej programovej slučke je spracovaný 1 stav z každého aktívneho paralelného procesu.

Symbolické mená vstupov, výstupov, premenných  a polí v automate sú definované v prehľadných tabuľkách. Systém pozná premenné typu boolean, byte, int a long. Polia sú typu integer. Mená vstupov, výstupov a premenných iných NLC systémov pripojených na zbernicu CAN v danom projekte môžu byť v programe používané podobne ako vlastné.

Na nasledujúcom obrázku je príklad programu v Horsete, funkciou ktorého je test 24 vstupov a výstupov systému.

Program HORSET


Program postupne zapína výstupy automatu a čaká na zopnutie príslušného vstupu. V programe je využitý systém nepriamej adresácie vstupov a výstupov. Adresa testovaného vstupu (výstupu) sa vypočítava ako súčet adresy prvého vstupu (výstupu) a indexu i, hodnota ktorého sa v cykle mení od 0 po 23.

Horset bol vyvinutý programátormi so širokými skúsenosťami s nasadzovaním riadiacich systémov rôznych výrobcov v širokej škále technológii. Aj vďaka tomu Horset vytvárať programy  rýchlo a efektívne. Program samotný sa stáva dokumentáciou k riadenému procesu čitateľnou aj pre ľudí, ktorí neboli priamo zainteresovaní  na jeho tvorbe.