Popis

 

ObrázokViacúčelový terminál VTT-2 je zariadenie, ktoré ako súčasť technologických panelov sprostredkuje komunikáciu obsluhy so strojom v textovej podobe. Umožňuje vypisovať na displej správy o stave procesu, zadávať parametre, výpisy na tlačiareň a pod.

Terminál obsahuje podsvietený LCD displej 2 x 40 znakov, 5 indikačných LED diód a 21 tlačidlovú membránovú klávesnicu s mechanickou a zvukovou odozvou. Dve LED diódy sú na systémové použitie, ostatné sú voľne použiteľné užívateľom.

Terminál môže pracovať v dvoch režimoch - terminálovom a inteligentnom. V terminálovom režime prijíma dáta z RS232 a prijaté znaky vypisuje na displej. Kódy stlačených klávesov posiela do sériovej linky. V režime inteligentného terminálu je jeho správanie plne riadené jeho aplikačným programom napísanom v jazyku JPP.

Terminál je určený na zástavbu do panelu alebo môže byť umiestnený v pevnej plastovej krabici s priechodkami a krytím IP54. Terminál štandartne obsahuje rozhranie RS232; voliteľne je možné ho osadiť rozhraniami RS485, RS422, LONworks a CAN. Jednotlivé interfejsy je možné voliť flexibilne podľa potrieb užívateľa a tak vytvoriť rôzne usporiadania komunikačných vlastností VTT-3.

Komunikačné rozhranie CAN umožňuje terminálu pracovať v sieti CAN so systémami NLC-3, CIO, NDS, HSO-1 a NAS alebo s inými modulmi s CAN rozhraním. Cez sériové rozhrania môžu byť pripojené snímače čiarového kódu, tlačiarne, môže byť zrealizovaná komunikácia s modulmi na zber dát a pod. Na sériových rozhraniach boli implementované protokoly MODBUS a UNIP. V prípade potreby je možné veľmi rýchlo naprogramovať iné komunikačné protokoly zariadení. Inštrukcie terminálu umožňujú ovládať vstupy a výstupy CIO modulov. Terminál tak môže priamo riadiť jednoduchšie technologické celky.


Technické údaje
Napájanie
24V±25% max. 200 mA
Technické prostriedky
Pamäť


Komunikácia


RTC, kalendár
Zálohovanie RAM
Watch-dog
EPROM 64kB
EEPROM 32 kB
RAM 32 kB
1 kanál RS232
1 kanál CAN do 1Mbit/s
1 kanál RS232, RS485, RS422, LON
áno
áno, Li batéria
100 ms
Mechanické vlastnosti
Prevedenie do panelu
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
Prevedenie na stenu
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť

256 x 157 x 77 mm
800 g

256 x 215 x 125 mm
800 g
Prevádzkové podmienky
Pracovná teplota 0 ~ 50°C
Krytie
Čelný panel
Zadná časť
IP 54
IP 20
Pripojenie
RS232
RS485
CAN
Napájanie
9 pin CANON dutinky
9 pin CANON dutinky
4 pin skrutkové svorky
4 pin skrutkové svorky


Programovanie

Programovanie terminálu sa realizuje jazykom JPP podobným BASICu. Zdrojový text programu je možné písať ľubovoľným textovým editorom. Text programu je preložený kompilátorom JPP a výsledný kód sa nahráva do terminálu cez rozhranie RS232.

JPP obsahuje inštrukcie pre výpis textov a premenných na displej, pre čítanie kódov klávesov a vstup hodnôt premenných, aritmetické a logické operácie nad premennými. Komunikácia je podporovaná inštrukciami na príjem a vysielanie dát do sériových liniek, na CAN a LONworks. Podporované je aj časovanie a riadenie sledu vykonávania inštrukcií.

Premenné sú typu integer s dĺžkou 32 bitov. Polia musia byť explicitne deklarované, obyčajné premenné prekladač deklaruje automaticky. V programe môžu byť použité podprogramy. Súčasne môžu byť aktívne 4 paralelné procesy. Vďaka tomu môžu byť vetvy programu riadiace komunikáciu s operátorom a komunikáciu  na sériových linkách plne nezávislé.

Príklad jednoduchého programu v JPP

     clear;  { vymaž displej }
     dispr  1,"  Hello, world  ";    { text v 1. riadku }
     mode 96,n,8,0 { nastav mód portu RS232  }
     delay 200;   { pauza 2 sekundy }
cyklus: { návestie }
     dispr 1,"                                                                "  { vymaž 1. riadok }
     disp "A=",1,5;   input a:5;   { načítaj premennú  A }
     disp "B=",1,25; input b:5;    { načítaj premennú B  }
     c=a*b;  { vynásob A a B }
     dispr 2,"                                                                " { vymaž 2. riadok }
     dispr 2,"  A=",a:5," B=",b:5," A * B = ",c:10;   { vypíš premenné a ich súčin  }
     print "  A=",a:5," B=",b:5," A * B = ",c:10; { vyšli text do RS232 }
     send 0dh; send 0ah; { vyšli CRLF do RS232 }
     goto cyklus      { skoč na návestie cyklus  }

 

Program vymaže displej, vypíše text do 1. riadku, nastaví mód sérového portu a čaká 2 sekundy. Potom na 1 riadku displej načíta hodnoty premenných A a B, vynásobí ich a vypíše výsledok v riadku 2. Text riadku 2 vyšle aj na sériovú linku RS232.